Algemene voorwaarden                                                        

  • HBM Coaching (lees verder als HBM) is een éénmanszaak en verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid.
  • HBM is gehouden aan en werkt volgens de vastgestelde beroepscode, gedragsregels en beroepsprofielen voor coaches, vastgesteld door NOBCO.
  • HBM behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren en zal als zulks het geval is, de reden opgeven.
  • HBM registreert de NAW-gegevens van haar cliënten en de behandelingsgegevens in een digitaal dossier. Deze gegevens worden voor een periode van 2 jaren bewaart, waarna zij vernietigd worden.
  • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden geannuleerd door de cliënt of diens vertegenwoordiger (in geval van een afspraak op de maandag geldt een annuleringstermijn van uiterlijk vrijdag tot 18.00 uur voorafgaand aan de afspraak). Bij overschrijding van deze termijn, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht. In geval van ziekte van de cliënt of overlijden van bloed- of aanverwanten, bestaat de gelegenheid tot 2 uur voor de behandeling kosteloos te annuleren. In geval van bedrog of misleiding worden de kosten alsnog volledig in rekening gebracht. Bij het vergeten van de afspraak worden de kosten van de sessie volledig in rekening gebracht.
  • Cliënten passen interventies waarvan zij hebben kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd, worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen.
  • Na afloop van iedere sessie wordt de cliënt in de gelegenheid gesteld aan te geven hoe hij/zij zich voelt. HBM adviseert de cliënt over manieren om de praktijk op verantwoorde wijze te verlaten. HBM aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoord handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel enige medische- of andere, voor de therapie of training belangwekkende informatie, heeft verzwegen of achtergehouden.
  • Behoudens nadrukkelijk schriftelijk bezwaar van de cliënt, is HBM vrij te overleggen met de doorverwijzende arts, therapeut of andere behandelaar.
  • HBM behandelt geen cliënten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen op arts receptuur). Indien de cliënten bij aanvang van de sessie of training onder invloed blijken te zijn van bovengenoemde middelen, vervalt de sessie en worden de kosten volledig in rekening gebracht.
  • De betaling voor de sessies is bij voorkeur contant aan het eind van elke sessie, tenzij nadrukkelijk andere voorwaarden zijn overeengekomen. Indien betaling per bank is overeengekomen, dient de factuur binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te worden. Bij te late betaling wordt 15% administratiekosten in rekening gebracht. Indien na een tweede termijn van 14 dagen betaling uitblijft, zal de vordering in handen wordt gegeven van een incassobureau.